Štandard PD

Apríl 2015
-Zavedenie detailnejších vykreslení blokových schém.
-Spracovanie líniových schém k zbernicovým systémom
-Detailnejšie znázornenie vedení hlavných oceľových káblových trás a prípojnícových systémov

Máj 2015
Detailnejšia koordinácia z profesiami ZTI, VZT, UK, CHL atď. Presné kreslenie polohy hlavných oceľových káblových trás a prípojnícových systémov v horizontálnom aj vertikálnom smere (kótovanie).

Jún 2015
Aktualizácia knižníc a symbolov jednotlivých zariadení.
Aktualizácia knižníc komponentov a od rôznych dodávaťeľov

September 2015
Upgrade programového vybavenia pre tvorbu detailných protokolov na určovanie vonkajších vplyvou.

Január 2016
Zvýšenie štandardu projektových dokumentácií. Spracovanie nových grafických podkladov v spolupráci z dodávateľmi technológií elektro