Autorský dozor pri realizácii diela podľa projektu

Autorský dozor pri relizácii diela

    -  účasť na kontrolných dňoch zvolávaných investorom
    -  kontrola súladu vlastnej realizácie s projektovou dokumentáciou
    -  poskytovanie vysvetlenia potrebných k spracovaniu dielenskej dokumentácie
    -  operatívne riešenie problémov, riešenie detailov vzniknutých chybou,        
       nedostatočnosťou podrobností projektu alebo činnosťou účastníkov stavby
    -  povoľovanie zmien a odchýlok od vlastného riešenia projektu
    -  dohľad nad priebehom montáže, potrebnými skúškami a kontrolami, v    
       opodstatnených prípadoch s osobnou účasťou
    -  spracovanie dokumentácie schválenej zmeny technického riešenia, ak zmenu
       nemožno dostatočne opísať či zakresliť do stavebného denníka   
    -  spolupráca z technickým dozorom investora pri riešení  problémov s dodávateľom stavby
    -  kontrola technológie realizácie, navrhovaných materiálov a technológií
    -  spolupráca s generálnym dodávaťeľom stavby na technickom riešení  detailov
    -  zápis do stavebného denníka zodpovednou osobou 

Autorský dozor nerieší problémy súvisiace s cenou, termínom výstavby, prevádzkové vzťahy a vzťahy účastníkov výstavby.


Naspäť