• účasť na kontrolných dňoch zvolávaných investorom
  • kontrola súladu vlastnej realizácie s projektovou dokumentáciou
  • poskytovanie vysvetlenia potrebných k spracovaniu dielenskej dokumentácie
  • operatívne riešenie problémov, riešenie detailov vzniknutých chybou, nedostatočnosťou podrobností projektu alebo činnosťou účastníkov stavby
  • povoľovanie zmien a odchýlok od vlastného riešenia projektu
  • dohľad nad priebehom montáže, potrebnými skúškami a kontrolami, v  opodstatnených prípadoch s osobnou účasťou
  • spracovanie dokumentácie schválenej zmeny technického riešenia, ak zmenu nemožno dostatočne opísať či zakresliť do stavebného denníka
  • spolupráca z technickým dozorom investora pri riešení problémov s dodávateľom stavby
  • kontrola technológie realizácie, navrhovaných materiálov a technológií
  • spolupráca s generálnym dodávateľom stavby na technickom riešení detailov
  • zápis do stavebného denníka zodpovednou osobou

Autorský dozor nerieši problémy súvisiace s cenou, termínom výstavby, prevádzkové vzťahy a vzťahy účastníkov výstavby.