Výkon východiskových aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických rozvodov a zariadení nízkeho (nn). Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch a pod.

Revízie elektrických inštalácií, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (obvodov) uskutočňujeme v súlade s platnými normami STN (EN). Podľa týchto noriem  je potrebné podrobiť všetky bytové a nebytové priestory (rodinné domy, byty, komerčné priestory, kancelárie, výrobné haly) najprv východiskovou revíziou a následne pravidelnými periodickými revíziami v závislosti od prostredia, konštrukcie a využitia objektu. Tieto normy sa vzťahujú na elektrické zariadenia pevne nainštalované v budovách. To sú predovšetkým rozvádzače, rozvodnice, zásuvky, motorové, svetelné a ostatné napájacie okruhy pre všetko vybavenie využívajúce elektrický prúd.

Revízie elektrických zariadení vykonávame na základe STN 33 1610 pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej  techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (vzťahuje sa aj na elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).